Statut

j

Forest honey

Id fierent ullamcorper concludaturque mei. Sed summo admodum honestatis ad Id fierent.

k

Creamed honey

Id fierent ullamcorper concludaturque mei. Sed summo admodum honestatis ad Id fierent.

g

Meadow honey

Id fierent ullamcorper concludaturque mei. Sed summo admodum honestatis ad Id fierent.

k

Liquid honey

Id fierent ullamcorper concludaturque mei. Sed summo admodum honestatis ad Id fierent.

types of honey

Learn more about some of the products we take special pride in.

fgh

Forest honey

Swarm catching season is well underway and many of you have been enjoying

dfg

Creamed honey

Swarm catching season is well underway and many of you have been enjoying

dfg

Meadow honey

Swarm catching season is well underway and many of you have been enjoying

STATUT

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej o charakterze publicznym obejmującej aktywności w zakresie:

1. Rozwój pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i ochrona środowiska naturalnego,
2. Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie roli pszczół w przyrodzie, poprzez współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, przedszkolami oraz innymi organizacjami pozarządowymi.
3. Popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich wśród społeczeństwa.
4. Kultywowanie tradycyjnego pszczelarstwa i produktów pszczelich poprzez udział w lokalnych wydarzeniach.
5. Integrowanie środowisk pszczelarskich oraz podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy jak i osób zainteresowanych założeniem pasieki.
6. Działanie na rzecz stałego rozwoju pszczelarstwa, reprezentowanie i obrona interesów pszczelarzy.
7. Rozszerzanie bazy pożytkowej dla pszczół i innych owadów zapylających.
8. Ochrona i zwiększanie populacji pszczół.
9. Zapobieganie chorobom i zatruciom pszczół.
10. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, warsztatowo-edukacyjnej i doradczej.
11. Działanie na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.
12. Promocja zdrowego stylu życia, edukacja i profilaktyka zdrowotna.
13. Działanie na rzecz ochrony środowiska.
14. Wspieranie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
15. Organizowanie aktywnego, konstruktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
16. Promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu.
17. Działanie na rzecz rozwoju infrastruktury edukacyjnej, oświatowej i naukowej oraz poszerzenia dostępu do niej.
18. Rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
19. Upowszechnianie wiedzy o historii i tradycji regionu.
20. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
21. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie jej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.
22. Aktywizacja społeczna i zawodowa różnych grup społecznych.
23. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznym dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych i osób z niepełnosprawnością.
24. Aktywizacja środowisk na rzecz rozwoju kulturalnego oraz kultywowania tradycji.

CELE

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Działania edukacyjne, których celem jest przybliżanie społeczeństwu zasad zrównoważonego rozwoju, a w szczególności jego wpływu na utrzymanie populacji pszczoły miodnej, inicjowania działań na rzecz rozwoju gospodarki, w tym propagowania rozwoju pszczelarstwa poprzez stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich przyjaznych dla pszczelarstwa;
2. Organizacja spotkań, sympozjów, zjazdów, wykładów, kursów i wycieczek mających związek z pszczelarstwem;
3. Tworzenie i prowadzenie ośrodków realizujących cele statutowe fundacji;
4. Organizowanie kampanii informacyjno-promocyjnych w obszarze celów statutowych,
5. Tworzenie twórczych miejsc i spotkań dla młodzieży i dorosłych;
6. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz wydawniczej;
7. Prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie pszczelarstwa;
8. Prowadzenie pszczelich kuracji;
9. Tworzenie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych i gospodarstw opiekuńczych.
10. Organizację warsztatów edukacyjnych dla szkół, przedszkoli, osób indywidualnych, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością;
11. Wspieranie działań nad przygotowaniem i doskonaleniem kadr dla pszczelarstwa amatorskiego, zawodowego, ekologicznego;
12. Organizację imprez i wydarzeń promujących pszczelarstwo, przyrodę i region;
13. Organizacja imprez kulturalnych, turystycznych oraz sportowych;
14. Animacja aktywności społecznej i edukacyjnej oraz promocja postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców;
15. Organizację akcji charytatywnych oraz pomoc materialna i finansowa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji;
16. Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego;
17. Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości bazującej na lokalnych zasobach kulturowych i przyrodniczych;
18. Prowadzenie badań w zakresie realizacji celów statutowych;
19. Organizacja zajęć edukacyjnych zarówno w formach formalnych jaki i poza formalnych;
20. Promowanie pszczelarstwa podczas targów, konferencji czy spotkaniach;
21. Przygotowanie publikacji i wydawnictw;
22. Prowadzenie innych niż wymienione działań zgodnych z prawem zaakceptowanych przez Zarząd Fundacji;